Այսօր: Երեքշաբթի, 18 Հունիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 108
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հանրային քննարկում N 35
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

02 հունիսի 2023 թվականի N 35

<<ՀԱՍԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆերի հանքավայրի «Հարավային» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումների /4-րդ փուլ/

Հանրային քննարկումը սկսվեց ժամը 12:00-ին:

Ներկա էին՝ Արթիկ համայնքի ղեկավարի տեղակալներԱ. Հարությունյանը,Վ. Մակեյանը, Արթիկի համայնքապետարանի ոլորտային պատասխանատուներ,  ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Վարդան Հարությունյանը, <<ՀԱՍԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչներ,  համայնքի բնակիչներ:

Հանրային քննարկումը վարում էր Արթիկ համայնքի ղեկավար Ա. Ոսկանյանի կողմից լիազորված անձ Արթիկ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ա. Հարությունյանը:  Նա ողջունեց ներկաներին, ներկայացրեց հանրային քննարկման նպատակը՝ խնդրելով մասնակիցներից իրենց հուզող բոլոր հարցերը հղել  ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետին  և բնապահպանական խորհրդատուին, ինչպես նաև ընկերության տնօրենին:

Ելույթ ունեցան

1.     ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Վարդան Հարությունյանը: Նա համառոտ ներկայացրերց փորձաքննական գործընթացի իրավական հենքը, այն է՝  «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ.N1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի շենքում ընթանում են <<ՀԱՍԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Հարավային տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ  հանրային քննարկումների  4-րդ փուլը: 

Հանրային քննարկումից առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ իրականացվել է հանրության իրազեկում, մասնավորապես հայտարարությունը տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետություն պաշտոնական օրաթերթում, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքէջում, Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական էջում:

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի բ ենթակետով նախատեսվող գործունեությունը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքնության, դասակարգվում է Ա կատեգորիայի գործունեության տեսակների ցանկում: Նա ներկայացրեց փորձաքննության գործընթացը, որն իրականացվում է  2 փուլերով: Առաջին փուլը  նախնական փուլն է, որի ընթացքում փորձաքննության է ենթարկվում նախնական գնահատման հայտը, ինչի հիման վրա կազմվում է տեխնիկական առաջադրանք: 2-րդ փուլը հիմնական փուլն է, որը ներկա պահին ընթանում է: Այս փուլում  փորձաքննության է ենթարկվում գնահատման հաշվետվությունը, որը կազմվել է նախնական փուլի հիման վրա տրամադրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: Գնահատման հաշվետվության փորձաքննության այս փուլում կարծիքներ, դիտողություններ և առաջարկություններ ստանալու նպատակով դիմել ենք Շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումների և համապատասխան ոլորտի պետական լիազոր կազմակերպությունների: Ստացված առաջարկությունները և դիտողությունները հաշվի ենք առել հաշվետվության լրամշակված տարբերակում, և այս պահին  հանրային քննարկումներին ենք ներկայացնում գնահատման հաշվետվության վերջնական լրամշակված տարբերակը, որի  հիման վրա կազմվել է պետական փորձաքննական եզրակացության որոշման նախագիծը: Օրենքով սահմանված կարգով հանրային ծանուցումից առնվազն 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանրությունն իր առաջարկությունները, դիտողությունները գրավոր տեսքով կարող է ներկայացնել Շրջակա միջավայրի նախարարություն, որից հետո կտրվի օրենքով սահմանված կարգով փորձաքննական եզրակացություն: 

 

2.    <<ՀԱՍՍԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-Ի փորձագետ Զարուհի Զուռնաչյանը, ով ընդհանուր գծերով ներկայացրեց  փորձագիտական գործընթացից մանրամասներ: Նա ասաց, որ բոլոր առաջարկությունները և դիտողությունները հաշվի են առնվել և լրամշակվել հանրային քննարկման դրված նախագծում: Նա առաջարկեց ներկաներին հարց ու պատասխանի միջոցով ներկայացնել ՇՄԱԿ հաշվետվությունը, բարձրացնել մտահոգիչ հարցերը:

Մարդկային գործունեությունն անհետևանք չի կարող լինել շրջակա միջավայրի վրա, յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն շրջակա միջավայրի վրա պահանջում  է  ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատում: ՇրջակամիջավայրիվրաազդեցությանգնահատմաննպատակնԷբացահայտելնախատեսվողգործունեությանիրականացմանընթացքումկանխատեսվողէկոլոգիականազդեցությունը, վերլուծելևգնահատելայնևցույցտալ, որնախատեսվածենդրականխարգելմանը, չեզոքացմանըևնվազեցմանըուղղվածանհրաժեշտմիջոցառումներ: Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի հիման վրա:

Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, որոնք անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության ազդեցության փորձաքննության իրականացման համար:

 

Արթիկիտուֆերիհանքավայրիհարավայինտեղամասիցնախագիծըկատարվելէ <<ՀԱՍՍԱԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-իև <<ԳՐԻՆՏԵԽՆՈ>> ՍՊԸ-իմիջևկնքածպայմանագրիհիմանվրա:

Բ³ó³Ñ³ÝùÇ ûï³ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 3,1ѳ:

êáõÛÝ Ý³Ë³·Íáí ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿.

Հանքարդյունահանման³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ϳï³ñ»Éուեն ÏÇë³Ù»Ë³Ýǽ³óí³Í »Õ³Ý³Ïáí CMP-026 Ù³ÏÝÇßÇ ù³ñѳï Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùμ;

²ñ¹ÛáõݳѳÝí³Í բլոկներըï»Õ³÷áË»Éուեն ëå³éáÕÝ»ñÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí;

γï³ñ»Éուեն É»éݳÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ˳Ëïí³Í ÑáÕ»ñÇ ռեկուլտիվացիա,

²ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ëå³ë³ñÏ»Éáõ ¨ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ, ³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éուենμ»éݳñÏÕ³ÛÇÝ ïÇåÇ, ï»Õ³÷áËíáÕ ïݳÏÝ»ñ, áñáÝó ѳٳñ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ã»Ý ݳ˳ï»ëíáõÙ;

ÊÙ»Éáõ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý çñ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ϳï³ñվ»Éուէ  óÇëï»éÝ»ñáí։

 

Տ»Õ³Ù³ëáõÙ å³ß³ñÝ»ñÁ ѳëï³ïí³Í »Ý ÊêÐØ ä³ß³ñÝ»ñÇ ä»ï³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó 1974Ã. ÷»ïñí³ñÇ 20-ÇÝ ÃÇí 7111 ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ùբ:

²ñÃÇÏÇ ïáõý»ñÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÁ, ÇÝãå»ë ¨ ¹ñ³ ßñç³ÝÁ, ³Ýçáõñ ¿ ¨ ½ñÏí³Í ¿ çñÇ μÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇó:

гÝù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³Ýó³Í É»éݳÛÇÝ ÷áñí³ÍùÝ»ñáõÙ ·ñáõÝï³ÛÇÝ çñ»ñ ã»Ý ѳÛïݳμ»ñí³Í: ´³ó³Ñ³ÝùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÁ ËÙ»Éáõ çñáí ³å³Ñáí»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ, Éó³ÏáõÛï»ñÁ ¨ ³íïá׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ÷áß»Ýëï»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí çñ»Éáõ ѳٳñ:

Ելենլովներքինլցակույտերառաջացնելուպայմանիցլեռնայինաշխատանքներըբացահանքումնախատեսվումէկատարել2 առանձինփուլերով:

<<ՀԱՍՍԱԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-իտնօրենՍ. Սահակյանը: Նանույնպեսողջունեցներկաներին, ապաասաց, որպատրաստակամէիրհնարավորություններիշրջանակներումմասնակցելհամայնքիհամարհանրօգուտծրագրերին: Նաասաց, որքարիարդյունահանումնիվնասպետությանը, համայնքի, ժողովրդի, շրջակամիջավայրիուընդերքի, հանքիաշխատողների  չիլինելու, քարարդյունահանմանհամար <<այո>> ասողներըչենփոշմանելուընկերությանգործողություններից:

Հարցեր հնչեցրեցին

1. Համայնքի բնակիչ Մ. Հարությունյանը հարցրեց, թե վերջապես երբ է բացվելու հանքը, որ  մարդիկ կարողանան աշխատել: Արտերկրյա աշխատանքը հիմա փակված է, երիտասարդությունն ամբողովին մայրաքաղաքում է, վերջապես թող աշխատատեղեր ստեղծվեն, որ գոնը մի 20-30 ընտանիք իր տան վրա մնա և գումար աշխատի: Նա դժգոհություն հայտնեց, թե  ինչու է այսքան երկարաձգվում թույլտվության գործընթացը, չէ որ ժողովրդին պետք է քարը. աղքատ մարզ է Շիրակը, աշխատատեղեր կբացվեն քարի արդյունահանման ընթացքում, քարի գինը կէժանանա:

Զ. Զուռնաչյանը ասաց, որ օրենքով սահմանված ժամկետներում  գործընթացը գնում է, հանրային քննարկումները տևում են 7-9 ամիս, սա վերջին փուլն է, որից հետո ընկերությունը թույլտվություն է ստանալու և սկսելու է աշխատանքները:

Նիստը վարող Ա. Հարությունյանն ասաց, որ համայնքապետարանն արագ կազմակերպում է հանրային լսումների հետ կապված օրենքով սահմանված գործընթացները: Հանրային վերջին լսումն է ընթանում, այն անհրաժեշտ է հանրության կարծիքը լսելու համար, առջևում ևս մեկ հանրային լսումներ ունենք, որից հետո ընկերությունը կստանա արդյունահանման լիցենզիա:

2. Ա. Հարությունյանն ասաց, որ ընկերությունը պարտավորվել է գյուղի բնակիչների համար  հանքավայրի հարևանությամբ գնվող լքված հանքավայրը՝ մոտ 2 հա, ռեկուլտիվացնել:

Զ. Զուռնաչյանն ասաց, որ բացի այդ ընկերությունը դրամագլխին վճարում է անում, դա ռեկուլտիվացիայի համար է նախատեսած, իսկ եթե այդ մատնանշված տարածքը սպառված չէ, ուրեմն չի կարելի այն ռեկուլտիվացնել:

3. Համայնքի բնակիչ Ա. Մելքոնյանն ասաց, որ իրենք կմնան գյուղում և կաշխատեն, այլ տեղերում աշխատանքը ենթադրում է կեցության և ճանապարհածախսեր:

4.  Ա. Հարությունյանը հարցրեց, թե քանի ախատատեղ է բացվելու:

 Ս. Սահակյանն ասաց, որ աշխատելու է 3 հաստոց, մոտ 30 աշխատողի կարիք կունենան, աշխատանքները կսկսվեն 2-3 ամսից: Աշխատելու ենք, որ պետությանը և բնությանը վնաս չտանք, կամ հասցնենք նվազագույնին, աշխատողներն էլ լինելու են Տուֆաշենից:

5. Ա. Հարությունյանը խոսեց նաև սոցիալական ոլորտին ուղղված ընկերության պարտավորություններց, որոնք ուղղվելու են Տուֆաշենի կարիքավոր ընտանիքներին,  բնակավայրում գործող դպրոցին:

 

Ընկերության տնօրեն Ս. Սահակյանը նույնպես համաձայնեց, որ տուֆաշենցիների համար հանքերի վերաբացումով մի շարք  ոլորտներ սոցիալական տեսանկյունից  շահեկան իրավիճակի մեջ կհայտնվեն:

 

Քանի որ այլ հարցեր չհնչեցին, նիստը վարող Ա. Հարությունյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներից մասնակցության համար և փակեց նիստը:

 

Հանրային քննարկումն ավարտվեց 12:25-ին:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հանրային քննարկումը  վարեց՝

Արթիկ համայնքի ղեկավարի կողմից լիազորված անձ՝

Արթիկ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակ________________________ Ա. Հարությունյան

 

Արձանագրեց՝

Արթիկ համայնքի ղեկավարի օգնական՝      ____________________________Տ. Չարչյան

 

 

<<ՀԱՍՍԱ ԱՆԴՐԱՆԻԿ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն ՝ __________________________Ա. Սահակյան

 

Կից ներկայացվում է հանրային քննարկման տեսաձայնագրությունը:

 

Հանրային քննարկումների մասնակիցների ցանկը կցվում է արձանագրությանը:

 Կից փաստաթղթեր՝
(7.82 Մբ)
Փաստաթուղթ՝Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner