Այսօր: Հինգշաբթի, 30 Մայիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 217
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 171-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 171-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 235-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 5-րդկետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդմասով, 90-րդ հոդվածի  1-ին, 4-րդ և 6-րդ մասերով, «ՀայաստանիՀանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀայաստանիՀանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մասերով,  «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդհոդվածի 1-ինմասի   1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

     Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 5-րդկետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդմասով, 90-րդ հոդվածի        1-ին, 4-րդ և 6-րդ մասերով, «ՀայաստանիՀանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀայաստանիՀանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մասերով,  «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդհոդվածի 1-ինմասի   1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝ 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկհամայնքի ավագանու 2022 թվականիդեկտեմբերի 22-ի«Հայաստանի  Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկհամայնքի 2023 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 235-Նորոշմանմեջբյուջեիեկամտայինևծախսային մասերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Եկամտային մաս

 «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» 1261 տողում գրված «766095800 յոթհարյուրվաթսունվեցմիլիոնիննսունհինգհազարութհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել «845546100 ութ հարյուր քառասունհինգ միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար մեկ հարյուր» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիԱրթիկբնակավայրիթվով 15 բազմաբնակարանշենքերիտանիքներիվերանորոգում»սուբվենցիոնծրագրիպետականբյուջեիցհատկացում՝ 45 % -54397500/հիսունչորս միլիոն երեք հարյուր իննսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ, Արևշատ, Նահապետավան, Պեմզաշեն Սարալանջ և Հառիճ բնակավայրերի ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում» սուբվենցիոն ծրագրի պետական բյուջեից հատկացում՝ 60 % -25052800 /քսանհինգ միլիոն հիսուներկու հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ:/

2. Ծախսային մաս

1) Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում բաժնի  01.1.1 դասակարգմամբ 

ա) «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» (4111) հոդվածում գրված «407350000 չորս հարյուր յոթ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «377350000 երեքհարյուրյոթանասունյոթմիլիոներեքհարյուրհիսունհազար» թվով և բառերով: 

բ) «Կապի ծառայություններ» (4214) հոդվածում գրված «2190000 երկու միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «2490000 երկումիլիոնչորսհարյուրիննսունհազար» թվով և բառերով:

գ) «Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն» (4216) հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «200000 երկուհարյուր հազար» թվով և բառերով:

2) Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի  05.6.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«165000000 մեկհարյուր վաթսունհինգ միլիոն» թիվը և բառերը փոխարինել «155000000 մեկհարյուրհիսունհինգմիլիոն»  թվով և բառերով: /Այդթվում «Արթիկիհամայնքայինտնտեսությանսպասարկում»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«165000000 մեկհարյուրվաթսունհինգմիլիոն» թիվըև բառերը փոխարինել «155000000 մեկհարյուրհիսունհինգմիլիոն» թվով և բառերով:/

3) Ոռոգում բաժնի 04.2.4 դասակարգմամբ «Նախագծահետազոտականծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «385000 երեք հարյուր ութսունհինգ հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «1100000 մեկմիլիոնմեկհարյուրհազար» թվով և բառերով:/«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիթվովերկուգյուղականբնակավայրերիոռոգմանցանցիկառուցմանաշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մատուցում/: 

4) Նավթամթերք և բնական գազ բաժնի 04.3.2 դասակարգմամբ 

ա) «Նախագծահետազոտական ծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «1780000 մեկմիլիոնյոթհարյուրութսուն հազար» թվով և բառերով: /ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիՄարզիԱրթիկհամայնքիթվով 7 բնակավայրերիգազատարիներքինցանցիկառուցմանաշխատանքներսուբվենցիոնծրագրիշրջանակներումնախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիմշակում/:

բ) «Շենքերի և շինությունների կառուցում» (5112) հոդվածում գրված «20000000 քսան միլիոն» թիվը և բառերը փոխարինել «42834500 քառասուներկումիլիոնութհարյուրերեսունչորսհազարհինգհարյուր» թվով և բառերով: / «ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիՄարզիԱրթիկհամայնքիթվով 7 բնակավայրերիգազատարիներքինցանցի կառուցման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի համայնքի ներդրում 40%՝ 22834500/քսաներկու միլիոն ութ հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ/: 

5) Ճանապարհային տրանսպորտ բաժնի 04.5.1 դասակարգմամբ  

ա) «Նախագծահետազոտական ծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «6150000 վեց միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «7050000 յոթմիլիոնհիսունհազար» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիՍարատակևՊեմզաշենբնակավայրերիճանապարհներիասֆալտապատում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ 900000 (ինը հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ,պետական բյուջեից հատկացում՝ 45 %, համայնքի ներդրում՝ 55%/:

բ) «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» (5113) հոդվածում գրված «444887077 չորս հարյուր քառասունչորս միլիոն ութ հարյուր ութսունյոթ հազար յոթանասունյոթ» թիվը և բառերը փոխարինել «469939877 չորսհարյուրվաթսունինըմիլիոնինըհարյուրերեսունինըհազարութհարյուրյոթանասունյոթ» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արթիկ, Արևշատ, Նահապետավան, Պեմզաշեն Սարալանջ և Հառիճ բնակավայրերի ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում» սուբվենցիոն ծրագրի պետական բյուջեից հատկացում՝ 60 % -25052800 /քսանհինգ միլիոն հիսուներկու հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

գ) «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» (4251) հոդվածում գրված «70000000 յոթանասուն միլիոն» թիվը և բառերը փոխարինել «61969700 վաթսունմեկմիլիոնինըհարյուրվաթսունինըհազարյոթհարյուր» թվով և բառերով: 

6) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ  

ա) «Նախագծահետազոտական ծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «603000 վեց հարյուր երեք հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «1340000 մեկմիլիոներեքհարյուրքառասունհազար» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքի թվով 12 բնակավայրերի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ 1340000(մեկ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

բ) «Շենքերի և շինությունների կառուցում» (5112) հոդվածում գրված «39240500 երեսունինը միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար հինգ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «39460500 երեսունինըմիլիոնչորսհարյուրվաթսունհազարհինգհարյուր» թվով և բառերով:/«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակի մարզի Արթիկ համայնքի թվով 12 բնակավայրերի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություն՝ 220000(երկու հարյուր քսան հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

7) Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի 06.6.1 դասակարգմամբ  

ա) «Նախագծահետազոտական ծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «1465500 մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար հինգ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «2500500 երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար հինգ հարյուր» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիԱրթիկբնակավայրիթվով 15 բազմաբնակարանշենքերիտանիքներիվերանորոգում»սուբվենցիոնծրագրիշրջանակներումնախագծանախահաշվայինփաստաթղթերի մատուցում՝ պետական բյուջեից հատկացում՝ 45 % -1035000/մեկ միլիոն երեսունհինգ հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

բ) «Շենքերի և շինությունների կառուցում» (5112) հոդվածում գրված «97559000 իննսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր հիսունինը հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «150921500 մեկհարյուրհիսունմիլիոնինըհարյուրքսանմեկհազարհինգհարյուր» թվով և բառերով: «ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիԱրթիկբնակավայրիթվով 15 բազմաբնակարանշենքերիտանիքներիվերանորոգում»սուբվենցիոնծրագրիպետականբյուջեից հատկացում՝ 45 % -53362500 /հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր վաթսուներկու հազար հինգ հարյուր/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

 8) Նախադպրոցականկրթությունբաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ  

ա) «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» (5113) հոդվածում գրված «540298500 հինգ հարյուր քառասուն միլիոն երկու հարյուր իննսունութ հազար հինգ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «543108900 հինգհարյուրքառասուներեքմիլիոնմեկհարյուրութհազարինըհարյուր» թվով  և բառերով: /ՀայաստանիՀանրապետության  Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Արթիկ բնակավայրի Իսահակյան թիվ 60 հասցե  1-ին  հասցեում գտնվող  մանկապարտեզի  հիմնանորոգման աշխատանքներ սուբվենցին ծրագրի համայնքի ներդրում 25%՝ 2810400(երկու միլիոն ութ հարյուր տաս հազար չորս հարյուր) Հայաստանի Հնարապետության դրամ:/ 

բ) «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«459471000 չորսհարյուրհիսունինըմիլիոնչորսհարյուրյոթանասունմեկհազար»թիվը և բառերը փոխարինել «471601000 չորս հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն վեց հարյուր մեկ հազար» թվով և բառերով:  /Այդթվում «Արթիկիթիվ 1 մանկապարտեզ»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«36531000 երեսունվեց միլիոն հինգ հարյուր երեսունմեկ հազար» թիվըև բառերը փոխարինել «36731000 երեսունվեցմիլիոնյոթհարյուրերեսունմեկհազար» թվով և բառերով: «Արթիկիթիվ 2 մանկապարտեզ»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«47851000 քառասունյոթմիլիոնութհարյուրհիսունմեկհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «48701000 քառասունութմիլիոնյոթհարյուրմեկհազար» թվով և բառերով: «Արթիկիթիվ 3 մանկապարտեզ»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«47628000 քառասունյոթմիլիոնվեցհարյուրքսանութհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «49528000 քառասունինըմիլիոնհինգհարյուրքսանութ հազար» թվով և բառերով: «Արթիկիթիվ 4 մանկապարտեզ»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«36627000 երեսունվեցմիլիոնվեցհարյուրքսանյոթհազար» թիվը և բառերը փոխարինել «39227000 երեսունինըմիլիոներկուհարյուրքսանյոթհազար» թվով և բառերով: «Փանիկինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին» (4511) հոդվածումգրված«35436800 երեսունհինգմիլիոնչորսհարյուրերեսունվեցհազարութհարյուր» թիվըև բառերը փոխարինել «36136800 երեսունվեցմիլիոնմեկհարյուրերեսունվեցհազարութհարյուր» թվով և բառերով: «Սպանդարյանինախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին» (4511) հոդվածումգրված«27205800 քսանյոթմիլիոներկուհարյուրհինգհազարութհարյուր» թիվըև բառերը փոխարինել «27405800 քսանյոթ միլիոն չորս հարյուր հինգ հազար ութ հարյուր» թվով և բառերով: «Սարատակինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված «23807000 քսաներեք միլիոն ութ հարյուր յոթ հազար» թիվըև բառերը փոխարինել «24107000 քսանչորսմիլիոնմեկհարյուրյոթհազար» թվով ևբառերով: «Լեռնակերտինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին» (4511) հոդվածումգրված«11098000 տասնմեկմիլիոնիննսունութհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «13828000 տասներեքմիլիոնութհարյուրքսանութհազար» թվով ևբառերով: «Հառիճինախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«21750000 քսանմեկմիլիոնյոթհարյուրհիսունհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «22350000 քսաներկումիլիոներեք հարյուր հիսուն հազար» թվով ևբառերով: «Պեմզաշենինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«29107000 քսանինըմիլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար» թիվըև բառերը փոխարինել «30807000 երեսունմիլիոնութհարյուրյոթհազար» թվով ևբառերով: «Հոռոմինախակրթարան»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին» (4511) հոդվածումգրված«12747000 տասներկումիլիոնյոթհարյուրքառասունյոթհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «13097000 տասներեքմիլիոնիննսունյոթհազար» թվով ևբառերով:/

 9) Ջրամատակարարումբաժնի 06.3.1 դասակարգմամբ  «Նախագծահետազոտականծախսեր» (5134) հոդվածում գրված «1141500 մեկ միլիոնմեկհարյուրքառասունմեկհազարհինգհարյուր»թիվը և բառերը փոխարինել «2812000 երկումիլիոնութհարյուրտասներկուհազար» թվով և բառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիթվով 5 բնակավայրերիխմելուջրիջրագծերի հիմնանորոգման աշխատանքներ» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում»/:

10) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածում գրված «258250400 երկու հարյուր հիսունութ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար չորս հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «265980400 երկուհարյուրվաթսունհինգմիլիոնինըհարյուրութսունհազարչորսհարյուր» թվով և բառերով:  /Այդթվում «Արթիկիմարզադպրոց»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«29063000 քսանինըմիլիոնվաթսուներեքհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «30563000 երեսունմիլիոնհինգհարյուրվաթսուներեքհազար» թվով և բառերով: «Արթիկիմարզահամալիր»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«31200000 երեսունմեկմիլիոներկուհարյուրհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «31550000 երեսունմեկմիլիոնհինգհարյուրհիսունհազար» թվով և բառերով: «Արթիկիֆուտբոլիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«21810000 քսանմեկ միլիոն ութ հարյուր տաս հազար» թիվըև բառերը փոխարինել «25510000 քսանհինգմիլիոնհինգհարյուրտասհազար» թվով և բառերով: «Մեղրաշենիարվեստիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«8917000 ութմիլիոնինըհարյուրտասնյոթհազար»թիվըև բառերը փոխարինել «9867000 ինըմիլիոնութհարյուրվաթսունյոթհազար» թվով և բառերով: «Հառիճիարվեստիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«12081000 տասներկումիլիոնութսունմեկհազար»թիվըև բառերը փոխարինել «12511000 տասներկումիլիոնհինգհարյուրտասնմեկհազար» թվով և բառերով: «Պեմզաշենիարվեստիդպրոց»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«21567000 քսանմեկմիլիոնհինգհարյուրվաթսունյոթհազար»թիվըև բառերը փոխարինել «22367000 քսաներկումիլիոներեքհարյուր վաթսունյոթ հազար» թվով և բառերով:/

 11) Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«73950000 յոթանասուներեքմիլիոնինըհարյուրհիսունհազար» թիվը և բառերը փոխարինել «74710000 յոթանասունչորսմիլիոնյոթհարյուրտասհազար» թվով և բառերով:  /Այդթվում «ԱրթիկիՎարազՍամուելյանիանվանմշակույթիտուն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«20132000 մեկհարյուրվաթսունհինգմիլիոն» թիվըև բառերը փոխարինել «20892000 քսանմիլիոնութհարյուրիննսուներկու» թվով և բառերով:/

 12)Գրադարաններ բաժնի 08.2.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածում գրված «39359000 երեսունինը միլիոն երեք հարյուր հիսունինը հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «40259000 քառասունմիլիոներկուհարյուրհիսունինըհազար» թվով և բառերով:  /Այդթվում «Արթիկիգրադարան»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածումգրված«39359000 երեսունինըմիլիոներեքհարյուրհիսունինըհազար» թիվըև բառերը փոխարինել «40259000 քառասունմիլիոներկուհարյուրհիսունինը հազար» թվով և բառերով:/

13) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «5657100 հինգ միլիոն վեց հարյուր հիսունյոթ հազար մեկ հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «31667400 երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար չորս հարյուր» թվով և բառերով:

14) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «31667400 երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար չորս հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «31667400 երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար չորս հարյուր» թվով և բառերով:

15) Համայնքի վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից «31667400 երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար չորս հարյուր» Հայաստանի Հանրապետության դրամ հատկացնել համայնքի ֆոնդային բյուջե:


Կողմ -0

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner