Այսօր: Երեքշաբթի, 18 Հունիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 218
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 80-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, (0244)5 20-21, artikmun@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 մայիսի 2024 թվականի N 80-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 172-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդհոդվածի 1-ին մասի 5-րդկետով, 83-րդհոդվածի 2-րդմասով, 90-րդհոդվածի  1-ին, 4-րդև 6-րդ մասերով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդև 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով,  ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝ 

 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի ավագանու 2023թվականիդեկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 172-Նորոշման մեջ բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում կատարել հետևյալփոփոխությունները.

1. Եկամտային մաս

1) «Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)» 1261 տողում գրված «479502600 չորսհարյուրյոթանասունինըմիլիոնհինգ հարյուր երկու հազար վեց հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «497783600 չորս հարյուր իննսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսուներեք հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով: /«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Փանիկ բնակավայրի 2-րդ փողոց թիվ 51 հասցեում գտնվող մշակույթի տան համար գույքի ձեռք բերում» սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից հատկացում՝ 100% - 18281000 (տասնութ միլիոն երկու հարյուր ութսունմեկ հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/: 

2) «Օրենքովևիրավականայլակտերովսահմանված՝համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ» 1393 տողում գրված «0 զրո»թիվըևբառերըփոխարինել«37000000 երեսունյոթ միլիոն»թվովևբառերով: /Արևայինկայանիցստացվողմուտքեր/:

2. Ծախսային մաս

1) Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Վարչականսարքավորումներ» 5122 հոդվածումգրված«0 զրո»թիվըևբառըփոխարինել«18281000 տասնութմիլիոներկուհարյուրութսունմեկհազար»թվովևբառերով: /«ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիՓանիկբնակավայրի 2-րդփողոցթիվ 51 հասցեում գտնվող մշակույթի տան համար գույքի ձեռք բերում» սուբվենցիոն ծրագիր, պետական բյուջեից հատկացում՝ 100% /:

2) Փողոցների լուսավորում բաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածումգրված«0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «37000000 երեսունյոթ միլիոն» թվով և բառերով:/Այդ թվում «Արթիկի արևային կայան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «37000000 երեսունյոթ միլիոն» թվով և բառերով/:

3) Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) բաժնի 09.8.1 դասակարգմամբ «Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» 4819 հոդվածում գրված «14148600  տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «14748600 տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասունութ հազար վեց հարյուր հարյուր» թվով և բառերով: /600000 (վեց հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ  որպեսնվիրաբերություն հատկացնել  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի

 «Արթիկի թիվ 8 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ դպրոցիտանիքիվերանորոգմանհամար/:  

4) Հանգստի և սպորտի ծառայություններ բաժնի 08.1.1 դասակարգմամբ «Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ» 4639 հոդվածում գրված «0 զրո» թիվը և բառը փոխարինել «700000 յոթ հարյուր հազար» թվով և բառերով: /«Արագած հովիտ տեղական ակտիվ խումբ» տարածքային զարգացման հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող և Ավստրիական Զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 700000 (յոթ հարյուր հազար) ՀայաստանիՀանրապետությանդրամ: 

5) Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ բաժնի 01.6.1. դասակարգմամբ «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» 4657 հոդվածումգրված«0 զրո»թիվըևբառերըփոխարինել «2140000 երկու  միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար» թվով և բառերով: /«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Վերականգնող էներգիայի և էներգաարդյունավետության խթանում Շիրակի մարզի համայնքներում» միջոցառման համար համայնքի կողմից համաֆինանսավորման գումար՝ 2140000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ/:

6) Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ բաժնի 05.6.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «220220000 երկու հարյուր քսան միլիոն երկու հարյուր քսան հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «241790000 երկու հարյուր քառասունմեկ միլիոն յոթ հարյուր իննսուն հազար» թվով և բառերով: /Այդ թվում «Արթիկի համայնքային տնտեսության սպասարկում» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» 4511 հոդվածում գրված «220220000 երկու հարյուր քսան միլիոն երկու հարյուր քսան հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «241790000 երկու հարյուր քառասունմեկ միլիոն յոթ հարյուր իննսուն հազար» թվով և բառերով:

7) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների պահուստային ֆոնդ բաժնի 11.1.2 դասակարգմամբ «Պահուստային միջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «497495600 չորս հարյուր իննսունյոթ միլիոն չորս հարյուր իննսունհինգ հազար վեց հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «472485600 չորս հարյուր յոթանասուներկու միլիոն չորս հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով:

 

 


Կողմ -15

ԱՂՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԺԱՆՆԱ

ԱՍՏՈՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԷՄԻԼ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԱՆԻԿ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՌ

ՌԱՓՅԱՆ ԱՐՏԱԿ

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՎԱՐԱԳՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՈՍԿԱՆ

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
ՆիստՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner