Այսօր: Երեքշաբթի, 21 Մայիսի 2024թ.
Արթիկի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 207
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 244-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Արթիկ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2023 թվականի N_
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 94-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

           Ղեկավարվելով«Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի 1-ինմասի 5-րդկետով, 83-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 90-րդ հոդվածի 1-ինև 6-րդմասերով, «ՀայաստանիՀանրապետությանբյուջետայինհամակարգիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ինև 5-րդմասերով, «Նորմատիվիրավականակտերիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի  1-ինկետով, 34-րդհոդվածի 1-ին, 2-րդև 3-րդմասերով ՀայաստանիՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանին

Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ   Է՝

     Հայաստանի ՀանրապետությանՇիրակիմարզիԱրթիկհամայնքիավագանու 2021 թվականիդեկտեմբերի 30-ի«ՀայաստանիՀանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2022 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 94-Ն որոշման մեջ բյուջեի  ծախսայինմասումկատարելհետևյալ փոփոխությունները.

1) Նախադպրոցական կրթություն բաժնի 09.1.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«359340200 երեքհարյուրհիսունինըմիլիոներեքհարյուրքառասունհազարերկուհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«366493900 երեքհարյուրվաթսունվեցմիլիոնչորսհարյուրիննսուներեքհազարինըհարյուր» թվովևբառերով: Այդ թվում «Գեղանիստի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«16052000 տասնվեցմիլիոնհիսուներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«16877000 տասնվեցմիլիոնութհարյուրյոթանասունյոթհազար»թվովևբառերով, «Հառիճինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«10342000 տասմիլիոներեքհարյուրքառասուներկուհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10685800 տասմիլիոնվեցհարյուրութսունհինգհազարութհարյուր» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիԱրշակՏոնոյանիանվաննախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին» (4511) հոդվածում գրված «23566500 քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«25024400 քսանհինգ միլիոն քսանչորս հազար չորս հարյուր» թվովևբառերով, «ՓոքրՄանթաշինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «23638200 քսաներեք միլիոն վեց հարյուր երեսունութ հազար երկու հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«23838200 քսաներեքմիլիոնութհարյուրերեսունութհազարերկուհարյուր»թվովևբառերով, «Փանիկինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«24840000 քսանչորսմիլիոնութհարյուրքառասունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«25116000 քսանհինգմիլիոնմեկհարյուրտասնվեցհազար» թվով և բառերով, «Լեռնակերտի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«12374000 տասներկումիլիոներեքհարյուրյոթանասունչորս հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«13238600 տասներեքմիլիոներկուհարյուրերեսունութհազարվեցհարյուր»թվովևբառերով, «ՄեծՄանթաշինախադպրոցականուսումնականհաստատություն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«24580000 քսանչորսմիլիոնհինգհարյուրութսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«26118000 քսանվեցմիլիոնմեկհարյուրտասնութհազար»թվովևբառերով, «Պեմզաշենինախադպրոցականուսումնականհաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«26755500 քսանվեցմիլիոնյոթհարյուրհիսունհինգհազարհինգհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«27635500 քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր երեսունհինգ հազար հինգ հարյուր» թվով և բառերով, «Նոր Կյանքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «14322000 տասնչորս միլիոն երեք հարյուր քսաներկու հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«15090400 տասնհինգմիլիոնիննսունհազարչորսհարյուր»թվովևբառերով:

2) Արտադպրոցական դաստիարակություն բաժնի 09.5.1 դասակարգմամբ  «Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«216810100 երկուհարյուրտասնվեցմիլիոնութհարյուրտասհազարմեկհարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«221988800 երկուհարյուրքսանմեկմիլիոնինըհարյուրութսունութհազարութհարյուր» թվովև բառերով: Այդ թվում «Արթիկի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«44975000 քառասունչորսմիլիոնինըհարյուրյոթանասունհինգ հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«46105000 քառասունվեցմիլիոնմեկհարյուրհինգհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիմարզադպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածում գրված «23240000 քսաներեք միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«23934000 քսաներեքմիլիոնինըհարյուրերեսունչորսհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիմարզահամալիր»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«27060000 քսանյոթմիլիոնվաթսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«28478000 քսանութմիլիոնչորսհարյուրյոթանասունութհազար» թվովևբառերով, «Արթիկիֆուտբոլիդպրոց»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակեր-պություններին»  (4511) հոդվածումգրված«17110000 տասնյոթմիլիոնմեկհարյուրտասհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«17355200 տասնյոթմիլիոներեքհարյուրհիսունհինգհազար երկու հարյուր» թվովևբառերով, «Հառիճիարվեստիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«7574000 յոթմիլիոնհինգհարյուրյոթանասունչորսհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«8039000 ութմիլիոներեսունինը հազար» թվովևբառերով, «Պեմզաշենիարվեստիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«16892100 տասնվեց միլիոն ութ հարյուր իննսուներկու հազար մեկ հարյուր» թիվըևբառերըփոխարինել«17452100 տասնյոթմիլիոնչորսհարյուրհիսուներկուհազարմեկհարյուր» թվովևբառերով, «ՆորԿյանքիարվեստիդպրոց»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«3090000 երեքմիլիոնիննսունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«3371500 երեքմիլիոներեքհարյուրյոթանասունմեկհազարհինգհարյուր» թվովևբառերով, «ԱնուշավանիՍուրենՍոսյանի անվան արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«7500000 յոթմիլիոնհինգհարյուրհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«7885000 յոթմիլիոնութհարյուր ութսունհինգ հազար» թվովևբառերով:

3) Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ բաժնի 08.2.3 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»   (4511) հոդվածումգրված«64485000 վաթսունչորսմիլիոնչորսհարյուրութսունհինգհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«67525000 վաթսունյոթմիլիոնհինգհարյուրքսանհինգհազար» թվովևբառերով: Այդթվում«ԱրթիկիՏիգրանՄանսուրյանիանվանմշակույթիկենտրոն»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպությունտողի«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպութ-յուններին»  (4511) հոդվածումգրված«40228000 քառասունմիլիոներկուհարյուրքսանութհազար) թիվըևբառերըփոխարինել«42676000 քառասուներկումիլիոնվեցհարյուրյոթանասունվեցհազար) թվովևբառերով, «ԱրթիկիՎարազՍամուելյանիանվանմշակույթիտուն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն տողի «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«18803000 տասնութմիլիոնութհարյուրերեքհազար) թիվըևբառերըփոխարինել«19395000 տասնինըմիլիոներեքհարյուր իննսունհինգ հազար) թվով և բառերով:

 4) Փողոցներիլուսավորումբաժնի 06.4.1 դասակարգմամբ«Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«10040000 տասմիլիոնքառասունհազար» թիվըևբառերըփոխարինել«10501000 տաս միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար» թվովևբառերով:/«Արթիկիարևայինկայան»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություն/:

5) Գրադարաններ բաժնի 08.2.1 դասակարգմամբ «Սուբսիդիաներոչ-ֆինանսականպետական (համայնքային) կազմակերպություններին»  (4511) հոդվածումգրված«32953000 երեսուներկու միլիոն ինը հարյուր հիսուներեք հազար» թիվըևբառերըփոխարինել«33771000 երեսուներեքմիլիոնյոթհարյուրյոթանասունմեկհազար» թվովևբառերով:/«Արթիկիգրադարան»համայնքայինոչառևտրայինկազմակերպություն/:

6) Այլ մշակութային կազմակերպություններ բաժնի 08.2.4 դասակարգմամբ 

ա/«Հատուկ նպատակային այլ նյութեր» (4269) հոդվածում գրված «2122000 երկու միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար» թիվը և բառերը փոխարինել «1122000 մեկ միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար» թվով և բառերով:

բ/ «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» (4239) հոդվածում գրված «17803600 տասնյոթ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր» թիվը և բառերը փոխարինել «18803600 տասնութ միլիոն ութ հարյուր երեք հազար վեց հարյուր» թվով և բառերով:

7) ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքներիպահուստայինֆոնդ բաժնի 1112 «Պահուստայինմիջոցներ» (4891) հոդվածում գրված «26747760 քսանվեցմիլիոն յոթհարյուրքառասունյոթհազարյոթ    հարյուր վաթսուն»թիվըևբառերըփոխարինել «10096360 տասմիլիոն իննսունվեցհազարերեքհարյուր վաթսուն» թվովևբառերով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՆԱՆԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԷՄՄԱ ՅԱՅԼՈՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ազատության հր. 1
(0244)5 20-21
artikmun@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53002393@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner